Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

WSPOMNIENIA PRZYGNIOTĄ MNIE, JEŚLI POZWOLĘ, ABY WRACAŁY.

Nie obronię się przed nimi, nie wolno mieć tych wspomnień.
Tags: Marek Hłasko
Reposted bySchuylerwerterowskasmuteczekjustmesssadworldmayrosepocheTveilightpspfdghost
Trzeba czekać. Trzeba mieć siłę. A najważniejsze: trzeba żyć mądrze, o wiele mądrzej, niż żyło się dotychczas.
— Marek Hłasko
Tags: hłasko marek
Reposted bySchuylerpspfdghost
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl